De website www.frontview-magazine.be wordt beheerd door The Top of Music vzw – Dimitri Vanlommel – Jos Nuytsdreef 19, 2960 Brecht - BTW BE 0882.796.208 -RPR Antwerpen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de inhoud, alsook alle aanverwante diensten van deze website. Bij het bekijken van deze website en / of het gebruik maken van onze diensten, gaat u integraal en onvoorwaardelijk akkoord met de in dit document opgestelde gebruiksvoorwaarden en beperkingen.

The Top of Music vzw behoudt zich het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment, en dit zonder voorafgaande toestemming van de gebruikers, te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen betreffende de gebruiksvoorwaarden zullen steeds via de website kenbaar gemaakt worden en zijn van kracht onmiddellijk na publicatie.

Aansprakelijkheid

The Top of Music vzw besteedt steeds de nodige zorg aan de grafische vormgeving, inhoud en aanverwante diensten van de website. The Top of Music vzw kan echter op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor de onjuistheden  in de informatie of mogelijk gedateerde informatie die zich op de website bevindt. Incorrecte informatie of eventuele andere tekortkomingen kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding van welke vorm dan ook. Indien u als bezoeker eventuele fouten of tekortkomingen vindt, vragen we je om deze door te mailen naar onze webmaster (info@frontview-magazine.be). Er zal steeds al het mogelijk gedaan worden om dit zo snel mogelijk recht te zetten en de nodige correcties uit te voeren.

The Top of Music behoudt zich het recht om op gelijk welk tijdstip, zonder voorafgaande toestemming, de gepubliceerde informatie te wijzigen. The Top of Music vzw geeft geen garantie voor de geleverde diensten en kan bijgevolg nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan het gebruik van onze website.

De website bevat mogelijk hyperlinks naar websites van derden en andere partijen. The Top of Music vzw kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor de verwijzingen naar deze websites of de inhoud ervan daar zij hier geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Het publiceren van deze links wil niet zeggen dat The Top of Music vzw volledig akkoord is met de inhoud van deze website en impliceert in geen geval een samenwerking met deze partijen.

Bescherming van de persoonsgegevens

The Top of Music vzw hecht veel belang aan de privacywetgeving en zal het recht op uw privacy steeds respecteren.

The Top of Music vzw verzamelt enkel de noodzakelijke persoonlijke informatie om u een optimale werking van de website te garanderen. Het verzamelen van deze informatie kan gebeuren door invulformulieren op de website, nieuwsbrieven of door het gebruik van cookies.

Alle gegevens die door u impliciet of expliciet ter beschikking worden gesteld, worden opgeslagen in beveiligde bestanden van The Top of Music vzw, gevestigd op Jos Nuytsdreef 19, 2960 Brecht. Deze informatie zal gebruikt worden om de kwaliteit van de aangeboden dienst te verbeteren, de werking van The Top of Music vzw te optimaliseren of voor acties van commerciële aard. The Top of Music vzw verbindt zich ertoe deze informatie nooit vrij te geven aan derden zonder expliciete toestemming van de betrokken partij.

In navolging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over het recht van inzage van uw gegevens. U kan deze ook steeds wijzigen of verwijderen door middel van een elektronisch schrijven naar dimitri@frontview-magazine.be of met in bijlage een kopie van je paspoort. U kan ons steeds ook een schriftelijk schrijven bezorgen op volgend adres: The Top of Music vzw, Jos Nuytsdreef 19, 2960 Brecht. De verantwoordelijke zal de aanpassingen vervolgens zo spoedig mogelijk doorvoeren en u hiervan op de hoogte brengen.

Intellectuele eigendom

Frontview-magazine.be / The Top of Music vzw. Alle rechten voorbehouden. De website www.frontview-magazine.be en al zijn onderliggende websites zijn volledig auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegelaten om bepaalde gegevens (teksten, beelden, logo’s, software, lay-out, fotomateriaal,…) van deze website, gedeeltelijk of volledig, te reproduceren, verspreiden of te wijzigen, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming werd verleend door The Top of Music vzw. Het is ook verboden om gegevens op onze website elektronisch, mechanisch of op welke wijze dan ook op te slaan of te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de wet.

Toepasselijke wetgeving en de bevoegde rechtbanken.

Deze online-overeenkomst en alle mogelijke geschillen en/of vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Deze geschillen zullen steeds voorkomen voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van The Top of Music vzw gevestigd is.